Ανάρτηση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδ. έτος 2017-18

Σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η με αρ. πρωτ. ΔΕΦ16.2/1339/07-09-2017 Εισηγητική Έκθεση καθώς και ο πίνακας προσόντων των υποψηφίων για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για το ακαδ. έτος 2017-18, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3568/30-06-2017 προκήρυξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι διδάσκοντες

Comments are closed.