Προθεσμία Εγγραφής των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών – Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.

«Προθεσμία Εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών – Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για το ακαδ. έτος 2017-18»

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.151/149796/Α5/11-09-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, οι προθεσμίες εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και  των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδ. έτος 2017-18, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδ. έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του Στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδ. έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Comments are closed.