Ανάρτηση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18

Σήμερα 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η με αρ. πρωτ. ΔΕΦ16.2/2112/24-10-2017 Εισηγητική Έκθεση καθώς και ο πίνακας προσόντων των υποψηφίων για την πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΦ16.2/Α/4878/18-09-2017 προκήρυξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι διδάσκοντες.

Comments are closed.