ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015 & ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΑΡ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡ. 164061/Ζ1/2-10-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ «ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18»

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιούχοι μετεγγραφής να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Τρίτη 7/11/2017 έως την Τετάρτη 15/11/2017 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α’) και του άρθρου 3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Comments are closed.