ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 207185/Ζ1/27-11-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι είναι αιτούντες Ενστάσεων Μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2017-18 και η Ένστασή τους έγινε δεκτή από το ΥΠΠΕΘ με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών που δεσμεύτηκαν στην Αίτησή τους να προσκομίσουν, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Πέμπτη 14/12/2017 έως την Τετάρτη 20/12/2017 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00π.μ. προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την Αίτηση Μετεγγραφής τους και την Ένστασή τους ότι θα υποβάλλουν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α’) και του άρθρου 3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει επιπλέον των δικαιολογητικών τους να προσκομίσουν και τα εξής:

Εκκαθαριστικά Σημειώματα όλων των ΑΦΜ που αναγράφονται στην Αίτησή τους καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Comments are closed.