Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 33 και το άρθρο 80, παρ. 9α του Ν. 4009/11:

Για τους φοιτητές που εισάγονται από το Ακαδ. Έτος 2011-12 και μετά,
η κανονική διάρκεια φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών, προσαυξημένο κατά 4 εξάμηνα. (ν+2) δηλαδή (8 εξάμηνα + 4 εξάμηνα).

Τα παραπάνω δύναται να τροποποιηθούν, όταν δημιουργηθεί ο Οργανισμός του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Κεφ. Β’, αρ. 5 του Ν.4009/11.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, κατόπιν αιτήσεώς τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο χρόνος διακοπής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης και κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι φοιτητές χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα.