Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Περιεχόμενο και στόχοι
  • Διάρθρωση σπουδών
  • Πρακτική άσκηση
  • Πτυχιακή εργασία
  • Η φυσιογνωμία του αποφοίτου
  • Προοπτικές απασχόλησης