Διάρθρωση σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Ειδικότερα, τα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών εστιάζονται στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, των μαθηματικών, της στατιστικής, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής, πάντα σε συνδυασμό με αντικείμενα διοίκησης και οικονομίας.

Ο Πρώτος Κύκλος

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Αποκαλούνται μαθήματα κορμού και είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές που εισάγονται στην κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων: ο φοιτητής οφείλει να επανεγγραφεί και να παρακολουθήσει  επιτυχώς κάθε μάθημα κορμού στο οποίο δεν έχει επιτύχει.

Με τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στοιχεία από επιμέρους επιστήμες-γνωστικά αντικείμενα που συνυπηρετούν τη σπουδή των προβλημάτων τα οποία θέτει  ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και το περιβάλλον της διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτά τα γνωστικά αντικείμενα είναι κατά βάση τα εξής: τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομική Θεωρία, η Κοινωνιολογία, το Δίκαιο, η Πληροφορική και οι Τεχνικές Διαχείρισης των Πληροφοριών, η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική, το Μάρκετινγκ, οι Θεωρίες της Οργάνωσης και Λήψης Αποφάσεων και η Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο Δεύτερος Κύκλος

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής του πρώτου έτους προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα από το δεύτερο έτος σπουδών στις κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ τα οποία, κατά περίπτωση:

 1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες σχεδιασμού, οργάνωσης, λειτουργιών και διοίκησης επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης.
 2. Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης.
 3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων.

Οι συνδυασμοί των επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες ο φοιτητής μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Επιπρόσθετα, η πρακτική άσκηση (κατά το όγδοο εξάμηνο σπουδών) και η πτυχιακή εργασία που οφείλει να εκπονήσει ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, επιλέγονται από το φοιτητή έτσι ώστε να εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της εξειδίκευσής του.

Κατεύθυνση Διοίκησης 

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα που προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:

Α) Οικονομία και Διοίκηση

 1. Επιχειρησιακές επικοινωνίες
 2. Ελληνική και Διεθνής Οικονομική
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Διοίκηση πωλήσεων
 5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 6. Εφοδιαστική
 7. Διοικητική Λογιστική
 8. Δημόσιες Σχέσεις
 9. Ελεγκτική
 10. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 11. Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου
 12. Λήψη αποφάσεων
 13. Επιχειρηματικότητα
 14. Διοίκηση Μάρκετινγκ
 15. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 16. Διοίκηση Δημόσιου Τομέα
 17. Σύγχρονες τάσεις στο μάνατζμεντ

Β) Μάρκετινγκ

 1. Πελατοκεντρικές σχέσεις και μάρκετινγκ
 2. Αρχές διαφήμισης
 3. Μεθοδολογία έρευνας
 4. Διοίκηση Λειτουργιών
 5. Διεθνές Επιχειρείν
 6. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

γ) Νέες τεχνολογίες και πληροφορική

 1. Ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων
 2. Ευφυή πληροφοριακά συστήματα
 3. Ποσοτικές μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
 4. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)
 5. Διαδικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ αποτελείται από μαθήματα που προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους τομείς της επιστήμης του μάρκετινγκ και μπορούν σχηματικά να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες μαθημάτων: α. Μάρκετινγκ, β. Οργάνωση και Διοίκηση και γ. Νέες τεχνολογίες και Πληροφορική. Αναλυτικά, τα μαθήματα εξειδίκευσης είναι ανά ομάδα τα ακόλουθα:

α) Μάρκετινγκ

 1. Επικοινωνιακή Πολιτική
 2. Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
 3. Εισαγωγή στη διαφήμιση
 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 5. Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ
 6. Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
 7. Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας
 8. Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ
 9. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
 10. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Άμεσο Μάρκετινγκ
 11. Δημιουργικό της Διαφήμισης
 12. Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ
 13. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 14. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 15. Στρατηγική Μάρκετινγκ
 16. Διεθνές Μάρκετινγκ
 17. Προσωπικές Πωλήσεις
 18. Πολιτικό Μάρκετινγκ
 19. Τουριστικό Μάρκετινγκ
 20. Διοίκηση Μάρκετινγκ

β) Οργάνωση και Διοίκηση

 1. Ελληνική και Διεθνής Οικονομική
 2. Δημόσιες Σχέσεις
 3. Δίκτυα Διανομής και Logistics
 4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 5. Επιχειρηματικότητα

γ) Νέες τεχνολογίες και Πληροφορική

 1. Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών
 2. Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ
 3. Ανάλυση Δεδομένων
 4. Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (e-CRM)
 5. Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ
 6. Εργαλεία Διαδικτύου για Επιχειρήσεις
 7. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης