Η φυσιογνωμία του αποφοίτου

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι επιστήμονες της διοίκησης επιχειρήσεων και έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες πληροφορίες σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την διοίκηση των επιχειρηματικών μονάδων στις οποίες εργάζονται. Οι απαιτούμενες γνώσεις εντάσσονται στους εξής επιστημονικούς τομείς:

 • Μάρκετινγκ
 • Οικονομικά
 • Διοίκηση & Οργάνωση
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Νομικά
 • Κοινωνιολογία
 • Ψυχολογία
 • Ανάπτυξη
 • Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Θα είναι προετοιμασμένοι ώστε να κατανοούν την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των μεταβλητών που το συνθέτουν και το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή και κατανάλωση αγαθών υπηρεσιών. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις διοικητικές επιστήμες και η εφαρμογή τους σε μία παγκόσμια πλέον αγορά διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η υπερεθνική κίνηση κεφαλαίου, πληροφοριών, η αναδιάρθρωση του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών της οικονομικής ολοκλήρωσης και η παγκοσμιοποίηση των εθνικών οικονομιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που κυριαρχούν στο νέο σκηνικό. Το παραπάνω σκηνικό ευνοεί την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι σχετικά δύσκολο να αναπτυχθούν εντός του πλαισίου ενός «τυπικού» ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αποκομμένου από τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
 • Η τάση που αναπτύσσεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρησιακών πληροφοριακών πολιτικών πέρα από τον έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών και να περιλάβει τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται η επιχείρηση για τη διοίκηση των πόρων εκείνων που αφορούν σε τομείς και λειτουργίες οι οποίοι έχουν σχέση με την δημιουργία και διαφύλαξη των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που καθιστά δύσκολη και απαιτητική τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης από μία χώρα με επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα σε μία άλλη.
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Παράλληλα, είναι σε θέση να σχεδιάσουν κατάλληλες επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μιας επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον.
 • Έχοντας εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και εφαρμόσιμες ικανότητες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκρίνονται άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

Ο σημαντικός αριθμός εργαστηριακών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ενισχύει τις ικανότητες των αποφοίτων στην εφαρμογή των γνώσεών τους στην εργασία τους και συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Το στοιχείο αυτό θεωρείται πρωτεύον στη φυσιογνωμία του αποφοίτου, ο οποίος, ενώ θα διαθέτει θεωρητικές γνώσεις, θα έχει εστιάσει στην πρακτική εφαρμογή τους και την παραγωγή έργου υψηλής ποιότητας. Επιπρόσθετα, η Κατεύθυνση φιλοδοξεί να προσφέρει στους αποφοίτους το κατάλληλο υπόβαθρο και τις αντίστοιχες δεξιότητες στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή διεθνή τάση υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σε κάθε μορφής ειδικευμένης επιστημονικής εργασίας.