Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων.
 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών και δήμων) σε θέματα επιχειρηματικής πολιτικής και ανάπτυξης.
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο των επιχειρήσεων.
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) πάνω σε ζητήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις.
 • Προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Παροχή τουριστικών υπηρεσιών στο σύστημα και την αλυσίδα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Δημόσια διοίκηση, σχεδιασμός και πολιτική επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη, επιβολή και έλεγχος κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Διασφάλιση ποιότητας παροχής υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO, κ.α.)

Για τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου των σπουδών τους εκτελούν την Πρακτική τους Άσκηση.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων του Τμήματος της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ καθορίζονται στο Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ.36/7.2.89/τ.Α’). Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, εξελισσόμενοι σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα.